سبک پاهویوت جمهوری اسلامی ایران
شناسایی شده از سوی :
وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک
و فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
a

خان 9 – آزمون مورخه 1391/06/30

نام استان نام رديف
تهران زهرا جوادی 1
تهران راحله منظوری 2