سبک پاهویوت جمهوری اسلامی ایران
شناسایی شده از سوی :
وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک
و فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
a

خان 8 :

نام استان نام رديف
البرز سیده کبری میرزکیئی 1
البرز ندا سید حسینی 2
تهران مریم ترج 3
مشهد لیلا جهانی 4
تهران راحله کنبدی 5
دورود محترم هداوند 6
شمیران زهرا شهبازی 7
البرز زهرا محمدی 8
تهران سودابه رضوی 9
نهاوند نسرین جلالوند 10
تهران مرضیه جعفری 11
اراک مژگان اشکش 12
رشت مرضیه نوری باز قلعه 13
اصفهان زینب حیدر ی 14
البرز نکار زنده دل 15
تهران سیده سحر علوی 16
تهران زهرا مجدی 17
تهران زینب مجدی 18
تهران زهرا نجفی 19
تهران حانیه خلیلی 20
تهران نیلوفر عاشوری 21
اصفهان فاطمه رضایی 22