سبک پاهویوت جمهوری اسلامی ایران
شناسایی شده از سوی :
وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک
و فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
a
خان 12 آزمون 1390

نام استان

نام

ردیف

اردبیل

عوض وثیق مقدم

1

البرز

محمدرضا  خیرخواه

2

تهران

مرتضی علی پناهی

3