سبک پاهویوت جمهوری اسلامی ایران
شناسایی شده از سوی :
وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک
و فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
a
خان 11 آزمون 1390

نام استان

نام

ردیف

تهران

فاضل  جوادی

1

تهران

علی گرشاسبی

2

تهران

مسعود غفارپور

3

البرز

عباس سحری

4

تهران

جلال  قیساری

5

آذربایجان غربی

فرشید کریمی

6

آذربایجان غربی

کمال  علیخواه آذر

7