سبک پاهویوت جمهوری اسلامی ایران
شناسایی شده از سوی :
وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک
و فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
a

درجه خاندرجات و مراحل آموزشی پاهویوت از مرحله ابتدایی تا مرحله پایانی و استاد بزرگی دارای 17 مرحله می باشد و نام رسمی و بین المللی هر مرحله خان Khan نامیده می شود. که در کلاسهای آموزشی همراه با تمرینات عملی جزوات آموزشی نیز به هنرجویان داده می شود. بدیهی است که میزان توقف آموزشی در هر مرحله با سایر مراحل متفاوت می باشد و هنرجویان برای مراحل بالاتر بایستی تلاش بیشتری از خود نشان دهد و محتوی آموزشی هر درجه ، ترکیبی از فنون اصیل کاربردی شامل : لینگ لوم - موی پلام –کاد چرگ – کرابی کرابونگ - دفاع شخصی - اجرای کاتا و مبارزات سنتی و مدرن می باشد .