سبک پاهویوت جمهوری اسلامی ایران
شناسایی شده از سوی :
وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک
و فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
a

داوری درجه 3
آزمون مورخه 1391/06/31 :

نام استان نام رديف
تهران زهرا جوادی 1
کرج سیده کبری میرزکیئی 2
کرج ندا سید حسینی 3
تهران مریم ترج 4
مشهد لیلا جهانی 5
تهران راحله کنبدی 6
دورود محترم هداوند 7
شمیران زهرا شهبازی 8
کرج زهرا محمدی 9
تهران سودابه رضوی 10
کرمانشاه نسرین جلالوند 11
تهران مرضیه جعفری 12
اراک مژگان اشکش 13
کرج مرضیه نوری باز قلعه 14
اصفهان زینب حیدری 15
اصفهان فاطمه رضایی 16